9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καλώς Ήλθατε στην Ιστοσελίδα του Σχολείου μας!

 Διαδικασίες Αξιολόγησης

 Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί

 1. Γαπκιάδης Γεώργιος, Δ/ντής του Σχολείου (γενικός συντονισμός)
 2. Φιλίππου Ολυμπία, Υποδιευθύντρια του Σχολείου
 3. Αξιώτη Κυρική, δασκάλα
 4. Αντωνίου Παρασκευή, δασκάλα Ειδικής Αγωγής
 5. Αρβανίτου Γεωργία, εκπ/κός Φυσικής Αγωγής
 6. Γεωργίου Δασκάλα, εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας
 7. Γκώτη Μαρία, δασκάλα
 8. Δημητριάδου Αλεξάνδρα, δασκάλα
 9. Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος, δάσκαλος
 10. Μάμαλη Χρυσάνθη, δασκάλα
 11. Ματσουλιάδη Χριστίνα, δασκάλα
 12. Μπασακύρου Ζωή, δασκάλα
 13. Σαριόγλου Νικόλαος, δάσκαλος
 14. Τσιόγκα Χαρίκλεια, δασκάλα
 15. Χαραλαμπίδου Ιωάννα, δασκάλα
 16. Χατζηιωαννίδης Ηλίας, δάσκαλος

 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Κωτόπουλος Θεοδόσιος, Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπ/κής Περιφέρειας Καστοριάς.

 Στην 1η συνεδρίαση της ολομέλειας του προγράμματος, 18/11/2010, αποφασίστηκε να δημιουργηθούν τρεις ομάδες εργασίας και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του κάθε εκπαιδευτικού στην ομάδα:

1η ομάδα: Δημητριάδου Αλεξάνδρα (συντονίστρια), Μπασακύρου Ζωή (πρακτικογράφος), Χατζηιωαννίδης Ηλίας (μέλος), Αρβανίτου Γεωργία (μέλος), Μάμαλη Χρυσάνθη (μέλος).

2η ομάδα: Αντωνίου Παρασκευή (συντονίστρια), Αξιώτη  Κυριακή (πρακτικογράφος), Γκώτη Μαρία (μέλος), Τσιόγκα Χαρίκλεια (μέλος), Φιλίππου Ολυμπία (μέλος).

3η ομάδα: Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος (συντονιστής), Χαραλαμπίδου Ιωάννα (πρακτικογράφος), Γεωργίου Δήμητρα (μέλος), Ματσουλιάδη Χριστίνα (μέλος), Σαριόγλου Νικόλαος (μέλος).

Στην 2η συνεδρίαση της ολομέλειας του προγράμματος, 15/12/2010, έγινε λεπτομερής ανάλυση ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και η επιλογή δείκτη από κάθε ομάδα για συστηματικότερη διερεύνηση.

Στην 3η συνεδρίαση της ολομέλειας του προγράμματος, 31/1/2011, οι ομάδες παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο ανέλυσαν και διερεύνησαν το δείκτη που είχαν επιλέξει.

Η πρώτη ομάδα πραγματοποίησε τρεις συναντήσεις (6/12/2010, 14/12/2010, 26/1/2011).

Η δεύτερη ομάδα πραγματοποίησε τρεις συναντήσεις (22/11/2010, 14/12/2010, 12/1/2011).

Η τρίτη ομάδα πραγματοποίησε πέντε συναντήσεις (23/11/2010, 7/12/2010,14/12/2010, 14/1/2011,24/1/2011).

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

   Στο Σχολείο μας προσπαθούμε να εφαρμόσουμε νέες και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Το διδακτικό προσωπικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου Σχολείου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής για ποιοτικότερη εκπαίδευση. Έχει πολύ καλή συνεργασία με τους φορείς Εκπαίδευσης και είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας είναι πολύ καλές και ο καθένας από τη θέση του επιτελεί το καθήκον του. Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών και η ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών πετυχαίνονται σε υψηλό βαθμό. Η φοίτηση των μαθητών δεν παρουσιάζει προβλήματα και η πρόοδος τους είναι πολύ καλή. Η αξιολόγηση των μαθητών έχει ως σκοπό την ανατροφοδότηση και το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών στόχων. 

Το σχολείο μας πάντα πρωτοπόρο στην εφαρμογή  καινοτόμων προγραμμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία για τα σχολικά έτη  2010-2011 και 2011-2012 συμμετείχε σε Πρόγραμμα  Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας.

    Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας και κατ? επέκταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού πρώτα ερευνηθούν τα σημεία υπεροχής καθώς και τα σημεία στα οποία υπάρχουν αδυναμίες, ώστε να σχεδιαστούν δράσεις που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου.

  Ένα από τα σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος Αυτοαξιολόγησης ήταν η ανάπτυξη ιστοσελίδας .Η ομάδα των εκπαιδευτικών που ανέλαβε το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης κατέληξε στην αναγκαιότητα της υλοποίησής του  ύστερα από συστηματική διερεύνηση  του δείκτη "Εξοπλισμός-Διαθέσιμα Μέσα του Σχολείου" που αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου

   Η ομάδα των εκπαιδευτικών μελέτησε και επεξεργάστηκε στοιχεία που αφορούν στο βαθμό που ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων, στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθώς και στην καταλληλότητα και επάρκεια του εξοπλισμού των βασικών χώρων και των μέσων που διαθέτει η σχολική μονάδα.

       Τα αποτελέσματα της  διερεύνησης ανέδειξαν την ικανοποιητική λειτουργία του σχολείου,  εφόσον ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου επαρκούν και ανταποκρίνονται από μέτρια ως ικανοποιητικά στην εφαρμογή του σχολικού προγράμματος και τις σύγχρονες μαθησιακές και διδακτικές ανάγκες.  Κατέγραψαν όμως ελλείψεις στην ψηφιακή υποδομή του σχολείου για την υποστήριξη  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης .

   Οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν την αναγκαιότητα να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για την προβολή της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, την ανάδειξη καλών πρακτικών και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με σύγχρονα εργαλεία και μέσα επικοινωνίας.

  Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε η επιλογή και υλοποίηση  του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης  με βασικό σκοπό και ειδικούς στόχους:

 Σκοπός του σχεδίου δράσης

Η ανάπτυξη , η βελτίωση και η αποτελεσματική αξιοποίηση της ψηφιακής υποδομής του σχολείου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου .

 Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

- Ανάπτυξη ιστοσελίδας του σχολείου

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδοσυνεργατικών  πρακτικών και   εξοικείωσης  με τις ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές

- Υποστήριξη διδακτικών και εκπαιδευτικών πρακτικών

- Οργάνωση και υποστήριξη της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων μέσω της ιστοσελίδας

- Προβολή του έργου του σχολείου στην  κοινωνία

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

   Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης έγιναν όπως ακολουθούν οι παρακάτω προετοιμασίες εφαρμογής.

α) Καθορίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας της ιστοσελίδας (οι στόχοι, το εύρος πρόσβασης και χρήσης κ.τ.λ.)

β) Καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των επιμέρους ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης καθώς και ο τρόπος παρακολούθησης (ημερολόγια ομάδων εργασίας, πρακτικά συνεδριάσεων, δελτία παρακολούθησης επιμορφωτικών συναντήσεων, πρωτόκολλο παράδοσης και ανάρτησης κειμένων και υλικού στην ιστοσελίδα, ημερολόγιο κίνησης της ιστοσελίδας).

γ) Οργανώθηκαν οι ομάδες σχεδιασμού, συγκέντρωσης υλικού, συγγραφής κειμένων, προγραμματισμού.

δ) Ορίστηκε ως υπεύθυνος  της ιστοσελίδας ο Διευθυντής του σχολείου κ. Γαπκιάδης Γεώργιος.

ε) Έγινε ενημέρωση των εκπαιδευτικών από υπεύθυνο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς για το τεχνικό πλαίσιο λειτουργίας και τις δυνατότητες μιας ιστοσελίδας.

στ) Πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σε θέματα κατασκευής, χειρισμού και ανατροφοδότησης της ιστοσελίδας ..

Παρεκκλίσεις όσον αφορά τον αρχικό σχεδιασμό ή και αναμόρφωση του αρχικού σχεδίου δράσης δεν υπήρξαν.

 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη διερεύνηση του δείκτη και στις προετοιμασίες εφαρμογής του σχεδίου δράσης ήταν:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                             ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΜΑΤΣΙΟΥΛΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                       ΜΕΛΟΣ

ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                          ΜΕΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                       ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΓΑΠΚΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Τις προετοιμασίες εφαρμογής της δράσης ακολούθησαν δραστηριότητες υλοποίησης του σχεδίου .

   α) Με τη βοήθεια και καθοδήγηση του υπεύθυνου του  ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς κ. Ευαγγέλου Αθανάσιου σχεδιάστηκε και δημοσιεύτηκε η ιστοσελίδα του σχολείου μας στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο με τη διεύθυνση 9dim-kastor.kas.sch.gr

β) Ορίστηκε, ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, υπεύθυνος διαχειριστής της ιστοσελίδας ο Διευθυντής του σχολείου κ. Γαπκιάδης Γεώργιος καθώς και η εκπαιδευτικός κ. Αντωνίου Παρασκευή, ο υπεύθυνος των ΤΠΕ κ. Ρούσκας Παναγιώτης και ο εκπαιδευτικός κ. Νάτσης  Θωμάς.

γ)Έγινε ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τον τρόπο διαχείρισης του συγκεκριμένου λογισμικού(Joomla) καθώς και εκπαίδευση των διαχειριστών από τον υπεύθυνο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς.

δ) Άρχισε να συγκεντρώνεται  το υλικό (ενημερωτικά κείμενα, δραστηριότητες του σχολείου, εκπαιδευτικό υλικό).

ε) Έγινε ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων για τις δυνατότητες που τους δίνει η ιστοσελίδα και για τους νέους τρόπους επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου.

 στ)Οργανώθηκε ενημέρωση των Γονέων σε συνεργασία με την κ. Σχολική Σύμβουλο και με εισηγητή τον υπεύθυνο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ  όσον αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις διαδικασίες εφαρμογής και υλοποίησης του σχεδίου δράσης  ήταν:

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                             ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

ΑΞΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ                                        ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                                  ΜΕΛΟΣ

ΓΚΩΤΗ ΜΑΡΙΑ                                             ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            ΜΕΛΟΣ

 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                               ΜΕΛΟΣ

 ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ                                        ΜΕΛΟΣ

 ΡΑΤΣΟΣ     ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               ΜΕΛΟΣ

ΤΣΙΟΓΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ                                    ΜΕΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ                                    ΜΕΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                            ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ :  ΓΑΠΚΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 Κάνοντας μία αποτίμηση όσον αφορά την πορεία και την εξέλιξη της δράσης θα λέγαμε ότι δεν υπήρχαν παρεκκλίσεις όσον αφορά στον αρχικό σχεδιασμό. Μέσα στον χρονικό ορίζοντα που καθορίστηκε από την αρχή πραγματοποιούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων που αρχικά είχαμε θέσει. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο και συνεχίζουμε τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας με κείμενα και υλικό.

  Επισυνάπτονται  η Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης του δείκτη, το Σχέδιο Δράσης, η Έκθεση Υλοποίησης Εφαρμογής της δράσης και η τελική Έκθεση Αξιολόγησης της δράσης.

Attachments:
Download this file (AEE- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ.doc)AEE- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ.doc[ ]352 kB
Download this file (diereynisi.doc)diereynisi.doc[ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ]57 kB
Download this file (proodos.doc)proodos.doc[ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ]42 kB
Download this file (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ.doc)ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ.doc[ ]107 kB